Obszary praktyki

Prawo karne
 • obrońca podejrzanego lub pełnomocnik pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (Policja, Prokuratura)
 • obrońca oskarżonego lub pełnomocnik pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) w postępowaniu sądowym, w tym apelacyjnym i zażaleniowym
 • pełnomocnik oskarżyciela prywatnego (sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia, reprezentacja w postępowaniu sądowym)
 • pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawie z subsydiarnego aktu oskarżenia (po umorzeniu sprawy przez Prokuraturę)
 • obrońca oskarżonego w sprawach o wznowienie postępowania
 • obrońca skazanego w sprawach o wydanie wyroku łącznego
 • pełnomocnik w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • obrońca obwinionego w sprawach o wykroczenie
 • obrońca oskarżonego w sprawach karno-skarbowych
Prawo cywilne
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (np. regulacja stanów prawnych nieruchomości, spory między współwłaścicielami, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, wydanie nieruchomości lub ruchomości, ochrona posiadania, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe/lokatorskie prawo do lokalu, zastaw, hipoteka, służebności)
 • sprawy odszkodowawcze (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody powstałe w życiu codziennym, szkody w nieruchomościach/lokalach, spory z ubezpieczycielami)
 • sprawy z zakresu zobowiązań (sporządzenie i opiniowanie projektów umów, spory związane z wykonaniem umowy lub jej rozwiązaniem, dochodzenie zapłaty należności pieniężnych, bezpodstawne wzbogacenie, spory z rękojmi i gwarancji)
 • sprawy spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek, wydziedziczenie oraz uznanie za niegodnego dziedziczenia)
 • sprawy rodzinne i opiekuńcze (np. separacja, rozwód, podział majątku wspólnego, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, ustalenie kontaktów, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, eksmisja byłego małżonka)
Prawo gospodarcze i upadłościowe
 • bieżąca i stała obsługa podmiotów gospodarczych (spółek osobowych i kapitałowych, spółek cywilnych oraz przedsiębiorców indywidualnych)
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów występujących w obrocie gospodarczym (np. sprzedaży, dostawy, przewozu, dzierżawy, najmu itp.)
 • reprezentacja obsługiwanych podmiotów gospodarczych w sprawach przed organami administracji publicznej lub organami ścigania oraz w sporach sądowych, w tym przed sądami polubownymi
 • udział w negocjacjach pomiędzy podmiotami gospodarczymi
 • reprezentacja osób fizycznych w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej
Prawo karne wykonawcze
 • odroczenie lub wstrzymanie wykonania kary
 • przerwa w wykonaniu kary
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary
 • zastosowanie systemu dozoru elektronicznego (tzw. opaska elektroniczna)
 • zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności
 • zmiana rodzaju i typu zakładu karnego, w tym systemu wykonania kary
 • zatarcie skazania
 • rozłożenie na raty albo umorzenia grzywny, nawiązki, świadczeń pieniężnych lub należności sądowych (kosztów sądowych, kar porządkowych itp.)
Prawo administracyjne
 • pełnomocnik w postępowaniu przed organami administracji publicznej (urzędami na szczeblu samorządowym, instytucjami państwowymi itp.) – w tym sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, wniosków o przywrócenie terminu oraz ponagleń w związku bezczynnością lub przewlekłym prowadzeniem postępowania administracyjnego
 • pełnomocnik w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym – w tym sporządzanie do sądów administracyjnych skarg na decyzję lub postanowienie, sprzeciwów od decyzji, skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, a także skarg kasacyjnych
 • pełnomocnik w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, wznowienie postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • reprezentacja obsługiwanych podmiotów gospodarczych (spółek, spółek cywilnych oraz przedsiębiorców) w sprawach przed organami administracji publicznej (np. z zakresu prawa budowlanego)