Odszkodowania

Sprawy o odszkodowanie

W ramach swojej praktyki adwokat Dawid Zakrzewski z Kancelarii Adwokackiej z Pabianic zajmuje się również szeroko rozumianymi sprawami odszkodowawczymi, obejmującymi zarówno naprawienie szkód powstałych w majątku (tzw. szkód majątkowych), jak i szkód niemajątkowych (tzw. uszczerbków osobowych, powstałych najczęściej na zdrowiu).

Doświadczenie zawodowe adwokata Dawida Zakrzewskiego w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie opiera się w szczególności o wcześniejszą, kilkuletnią współpracę w reprezentowaniu jednego z wiodących ubezpieczycieli w kraju. Znajomość specyfiki spraw tego rodzaju, zwłaszcza przy skomplikowanych i trudnych stanach faktycznych lub prawnych, jest niezbędna prawnikowi w prowadzeniu postępowań osób poszkodowanych. Niejednokrotnie sukces w sprawach odszkodowawczych zależy przecież od dobrze przygotowanego materiału dowodowego, odpowiednich ekspertyz specjalistów oraz wszechstronnej analizy stanu prawnego – dlatego też wielu poszkodowanych już od chwili powstania szkody korzysta z pomocy adwokata, radcy prawnego lub prawnika.

Adwokat z Pabianic prowadzi sprawy zarówno na etapie sądowym (poprzez wniesienie pozwu do sądu lub wstąpienie do sprawy w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego), jak i na etapie przedsądowym, czyli w ramach na przykład postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela. Takie czynności, jak dokonanie precyzyjnego zgłoszenia szkody, następie zgłoszenie odpowiednich wniosków dowodowych oraz ewentualne wniesienie odwołania od niekorzystnej decyzji zakładu ubezpieczeń, mają istotny wpływ na dalszy bieg postępowania. Prawnik może reprezentować poszkodowane osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze (np. przedsiębiorców, spółki, stowarzyszenia lub fundacje).

Kancelaria Prawna oferuje dochodzenie roszczeń w ramach odpowiedzialności deliktowej (z czynów niedozwolonych) oraz z tytułu odpowiedzialności kontraktowej (z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania). Na odszkodowania składają się rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego, jak i utracone przez niego korzyści.

Najczęstsze sprawy prowadzone przez Kancelarię Adwokacką obejmują:

odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę z tytułu wypadku komunikacyjnego, w tym:

 • naprawienie szkody z OC sprawcy lub z AC, zwrot kosztów naprawy pojazdu oraz zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego,
 • dochodzenie odszkodowania uzupełniającego, dochodzenie wyrównania utraty wartości handlowej pojazdu
 • zadośćuczynienie pieniężne za uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek wypadku, zwrot wszelkich kosztów leczenia wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
 • rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększania potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, zwrot kosztów potrzebnych do przygotowania do innego zawodu w wyniku inwalidztwa poszkodowanego
 • zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci osoby najbliższej

odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy, w tym:

 • zadośćuczynienie pieniężne za uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek wypadku, zwrot wszelkich kosztów leczenia wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
 • rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększania potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, zwrot kosztów potrzebnych do przygotowania do innego zawodu w wyniku inwalidztwa poszkodowanego

odszkodowanie z tytułu szkód majątkowych, w tym:

 • naprawienie wszelkich szkód w majątku wynikających z zalania, pożaru lub innych uszkodzeń powstałych wskutek czynników zewnętrznych
 • dochodzenie odszkodowania uzupełniającego
 • zwrot kosztów prywatnej ekspertyzy specjalistycznej

odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych, w tym:

 • naprawienie szkody majątkowej powstałej wskutek naruszenia przez sprawcę dóbr osobistych poszkodowanego
 • zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek naruszenia dóbr osobistych
 • dochodzenie od sprawcy naruszenia odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny

odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę z tytułu błędów w sztuce medycznej, w tym:

 • zadośćuczynienie pieniężne za uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek błędnej diagnozy, nienależytego leczenia, źle wykonanego zabiegu lub operacji
 • zwrot wszelkich kosztów leczenia wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
 • rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększania potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • zwrot kosztów potrzebnych do przygotowania do innego zawodu w wyniku inwalidztwa poszkodowanego
 • zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci osoby najbliższej

nawiązkę, odszkodowanie lub zadośćuczynienie należne z tytułu przestępstwa, w tym:

 • dochodzenie na drodze karnej lub cywilnej naprawienia szkody majątkowej wynikłej z czynów zabronionych, takich jak np. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, zniszczenie mienia, czy oszustwo
 • dochodzenie w postępowaniu karnym lub w postępowaniu cywilnym zadośćuczynienia pieniężnego lub nawiązki za krzywdę doznaną wskutek przestępstwa, np. w wyniku śmierci osoby najbliższej, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pokrzywdzonego

odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym:

 • naprawienie szkody powstałej w ramach umowy najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy deweloperskiej, umowy leasingu lub umowy sprzedaży
 • naprawienie szkody wynikłej wskutek nieterminowego wykonania umowy w stosunkach między przedsiębiorcami
 • dochodzenie kar umownych zastrzeżonych w umowach cywilnoprawnych

Kancelaria Adwokacka z Pabianic udziela również porad prawnych dotyczących kwestii odszkodowania lub zadośćuczynienia. Obejmują one przede wszystkim wstępną analizę przedstawionej dokumentacji szkodowej, jak i wyjaśnienie poszkodowanemu podstaw prawnych do dochodzenia roszczeń oraz dalszych możliwości działania w sprawie.

Adwokat Dawid Zakrzewski świadczy w swojej kancelarii adwokackiej pomoc prawną dla klientów z Pabianic i okolic. Aby dowiedzieć się więcej lub umówić się na konsultację, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną - w tym pod numerem telefonu 662 755 711.

Masz pytania? Zadzwoń +48 662 755 711