Prawo karne wykonawcze

Adwokat- Sprawy karne wykonawcze Pabianice

Sprawy karne nie ograniczają się tylko do postępowania prokuratorskiego, policyjnego (dochodzenia lub śledztwa) lub postępowania sądowego (przed sądem pierwszej instancji lub przed sądem odwoławczym). Po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego, wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne lub postanowienia o zastosowaniu środków zabezpieczających rozpoczyna się etap postępowania wykonawczego, w którym bardzo często udział obrońcy – adwokata lub radcy prawnego – wydaje się niezbędny.

Adwokat Dawid Zakrzewski i jego Kancelaria Adwokacka świadczą pomoc prawną, między innymi z zakresu prawa karnego, dla Klientów z Pabianic. Aby dowiedzieć się więcej lub umówić się na konsultację, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną – w tym pod numerem telefonu 662 755 711.

Do najczęstszych spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego i postępowania wykonawczego zaliczyć należy przede wszystkim:

Dozór elektroniczny (tzw. opaska elektroniczna)

Sprawy o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności rozpoznaje sąd penitencjarny (dla Pabianic – Sąd Okręgowy w Łodzi). Sprawy karne tego rodzaju dotyczyć mogą sytuacji, w których:

  • skazanemu wymierzona została prawomocna kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,
  • gdy jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary,
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na rozpoczęcie wykonywania dozoru stacjonarnego,
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie sprzeciwiają się warunki techniczne.

Dodatkowo, obrońca w sprawach karnych bardzo często musi złożyć w takiej sprawie dobrze uzasadniony wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o tzw. opaskę elektroniczną (np. gdy skazanemu doręczono już wezwanie do stawienia się w Zakładzie Karnym lub Areszcie Śledczym).

Kancelaria Adwokacka adwokata Dawida Zakrzewskiego zapewnia obronę w całym postępowaniu dotyczącym dozoru elektronicznego, począwszy od złożenia wniosku do udziału w posiedzeniu sądu penitencjarnego.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności dotyczy tych skazanych, którzy jeszcze nie rozpoczęli odbywania orzeczonych wobec nich prawomocnych kar.

Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu ustania przeszkody w wypadkach choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej odbycie tej kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Sąd może również odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 1 (jednego) roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 (trzech) lat po urodzeniu dziecka.

Sprawy karne tego rodzaju bardzo często wymagają szybkiego działania i w szczególności złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania złożonego wniosku o odroczenie (np. gdy skazanemu doręczono już wezwanie do stawienia się w Zakładzie Karnym lub Areszcie Śledczym).

Adwokat Dawid Zakrzewski zapewnia pomoc prawną i obronę w takich sprawach – dla Klientów z Pabianic.

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Sprawa karna o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności rozpoznawana jest przez sąd penitencjarny – obejmuje ona te sytuacje, gdzie skazany odbywa już karę. Prawo karne wykonawcze, podobnie, jak przy odroczeniu wykonania kary, przewiduje, iż przerwa udzielona zostaje do czasu ustania przeszkody, gdy wykonanie kary uniemożliwia choroba psychiczna lub inna ciężka choroba. Dodatkowo sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności także wtedy, gdy przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste skazanego.

W takich sprawach najważniejszym jest zebranie odpowiednich dowodów i ich odpowiednie przedstawienie przed sądem – tylko w ten sposób można skutecznie wykazać, że skazany zasługuje na udzielenie mu przerwy w karze.

Kancelaria Prawna zapewnia skazanym kompleksową reprezentację przed sądem w sprawach tego rodzaju.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że po zwolnieniu będzie on stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

W takich sprawach najbardziej istotne jest złożenie odpowiednio uzasadnionego wniosku oraz przedstawienie konkretnych i niezbitych dowodów, że skazany zasługuje na warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Obrońca w sprawach karnych może reprezentować skazanego także w takich postępowaniach – już od chwili wszczęcia sprawy (złożenia wniosku), jak i w czasie już toczącego się postępowania (np. gdy wyznaczone jest już posiedzenie lub gdy zachodzi konieczność wniesienia zażalenia do sądu odwoławczego).

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Niewykonanie grzywny lub kary ograniczenia wolności bardzo często w konsekwencji wiąże się z zarządzeniem wykonania przez sąd zastępczej kary pozbawienia wolności. Wydanie takiego postanowienia, z uwagi na realną możliwość osadzenia w zakładzie karnym, wymaga natychmiastowego działania – w tym zakresie niejednokrotnie, z uwagi na skomplikowany stan faktyczny oraz często bardzo trudną sytuację osobistą i rodzinną skazanego, konieczna jest pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach karnych wykonawczych.

Adwokat od prawa karnego wykonawczego z Pabianic może w takiej sprawie przedstawić skuteczne argumenty prawne, które przekonają sąd do niezarządzania wykonania kary pozbawienia wolności.

Adwokat zapewnia kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania w sprawie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, w tym poprzez udział w posiedzeniu przed sądem i przez sporządzenie zażalenia do sądu odwoławczego.